Szukaj haseł:

Ulga podatkowa

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które zobowiązanie to niweluje w całości, choć istnieją również zwolnienia częściowe. Między innymi z tej właśnie przyczyny, zacierania się granic pojęciowych między ulgą a zwolnieniem, trudno o jedną, klarowną jej definicję.

Niemniej jej definicja legalna znajduje się w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy, przez ulgę podatkową rozumie się;

„przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku” (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926, ze zm.).

Z ulgą podatkową podatnik może więc mieć do czynienia na gruncie każdego podatku, prócz wskazanych w tym przepisie wyłączeń. Najczęściej podatnicy korzystają z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od nieruchomości, ale i innych podatkach, jak np. w podatku od spadków i darowizn. Generalnie dzielą się na ulgi, które przysługują z mocy prawa, oraz ulgi przyznawane przez organ podatkowy w wyniku dokonania przez niego indywidualnej oceny konkretnego stanu faktycznego, z którym wiąże się obowiązek podatkowy podatnika. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, określenie zasad przyznawania ulg podatkowych może nastąpić jedynie w drodze ustawy.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swoim Portalu Podatkowym, ulgi pełnią w systemie podatkowym państwa funkcję stymulacyjną, stanowiąc wsparcie, czy pobudzenie określonych działań gospodarczych.

Przykłady ulg podatkowych:

  1. w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna ulga na powrót (przysługuje podatnikom, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskali dochody ze źródeł wskazanych w ustawie o PIT, jak i z praw majątkowych poza Polską), ulga z tytułu inwestycji, ulga na Internet, ulga dla młodych (przysługuje osobom do 26 roku życia, które zarabiają do 85 528 zł w roku podatkowym – jeżeli zarabiają poniżej tej kwoty są zwolnione z PIT. Jeżeli ich dochód przekroczył tę kwotę, to nadwyżka jest opodatkowana zgodnie ze skalą podatkową).
  2. w podatku dochodowym od osób prawnych: ulga na działalność badawczo-rozwojową (polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową), ulga z tytułu kwalifikowanego IP (polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).
  3. inne ulgi: ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn, ulga w podatku od nieruchomości, np. w spłacie zobowiązań podatkowych w tym podatku przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top