Szukaj haseł:

Ulga za złe długi

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018, poz. 2174). Skierowane jest do podatników, będących wierzycielami, którzy wykonali usługę lub dostarczyli towar, a ich dłużnik nie uregulował zobowiązania.

Podatnik – wierzyciel, który zastosuje ulgę za złe długi, może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług o kwoty wierzytelności lub ich części, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 89 a ust. 1a ustawy o podatku VAT, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od daty upływu terminu jej płatności w umowie lub na fakturze. Termin ten został skrócony ze 150 dni, których termin był obowiązujący jeszcze w 2018 r.

Podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi w przypadku gdy spełnia następujące wymagania:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonywane na rzecz podatnika, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakciepostępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, ani nie jest w trakcie likwidacji;
  2. na dzień poprzedzający złożenie deklaracji podatkowej, której dokonywana jest korekta:
  • podatnik-wierzyciel oraz podatnik-dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  • wobec dłużnika nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe ani nie jest w trakcie likwidacji;

3.nie upłynęły dwa lata od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Ulga za złe długi może być wprowadzona do ksiąg w rozliczeniu za okres, podczas którego nieściągalność wierzytelności jest uznawana za uprawdopodobnioną, jeżeli do dnia złożenia przez podatnika-wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres, nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top