Szukaj haseł:

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIII, w art. 758 – 764⁹, na mocy której jedna ze stron, zwana agentem, przyjmuje zobowiązanie w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Granice umocowania agenta określa umowa. Zasadniczo wynagrodzenie agenta przybiera charakter prowizyjny, chyba że strony umówię się inaczej, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych w ramach umowy agencyjnej umów z klientami. W przypadku niedookreślenia wysokości prowizji, powinna ona mieć wartość zwyczajowo przyjętą w stosunkach danego rodzaju w miejscu, w którym agent prowadzi działalność, a jeśli taka możliwość ustalenia jest niemożliwa – prowizja powinna uwzględniać wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem czynności agencyjnych.

Prawo do niej agent nabywa z chwilą, w której dający zlecenie powinien był, zgodnie z umową z klientem, spełnić świadczenie wobec klienta, albo faktycznie je spełnił, albo też swoje świadczenie spełnił klient, a jeśli umowa zawarta między klientem a dającym zlecenie wykonywana jest częściami, agent prawo do prowizji nabywa proporcjonalnie.

Strony umowy są wzajemnie siebie zobowiązane do lojalności. Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony mogą wypowiedzieć na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Terminy te mogą być wydłużane, ale nie mogą być umownie skracane. Umowę zawartą na czas nieoznaczony strony mogą wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej strony mogą zastrzec, wyłącznie na piśmie, na okres nie dłuższy niż dwa lata, że agent nie będzie mógł wykonywać swojej działalności w określonym zakresie, dotyczącym grupy klientów lub obszaru geograficznego, objętych działalnością agenta, oraz rodzaju towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy. W czasie ograniczenia działalności konkurencyjnej agenta, dający zlecenia zobowiązany jest do wypłacania mu z tego tytułu zadośćuczynienia pieniężnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top