Szukaj haseł:

Umowa komisu

Umowa komisu – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy której jedna ze stron, zwana komisantem, przyjmuje zobowiązanie, w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa i za wynagrodzeniem prowizyjnym, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek drugiej strony umowy, zwanej komitentem, lecz w imieniu własnym.

Wszystkie korzyści, jakie komisant uzyskał w związku z wykonywaniem umowy, także nabyte wierzytelności, zobowiązany jest przekazać komitentowi nawet jeśli zawarł z klientem umowę na korzystniejszych warunkach, niż to zostało przewidziane w zawartej z komitentem umowie komisu. Jeśli zbył przedmiot umowy za cenę niższą niż ustalił w umowie z komitentem zobowiązany jest dopłacić komitentowi różnicę chyba że zbycie to uchroniło komitenta od szkody. Sytuacja taka wystąpi, gdy przekazanej w komis rzeczy grozi zepsucie i nie można zwlekać z jej sprzedażą na zezwolenie komitenta. Komisant może wówczas sprzedać rzecz, a jeśli wymaga tego interes komitenta, nawet sprzedać ją musi.

Odpowiedzialność komisanta za przekazaną mu w komis rzecz jest wyłączona co do ukrytych wad fizycznych rzeczy oraz jej wad prawnych, pod warunkiem, że komisant poinformował kupującego o tych wadach przed zawarciem umowy, o ile nie wiedział o tych wadach lub też nie były to wady, o których mógł się z łatwością dowiedzieć.

Prowizja dla komisanta jest należna od chwili otrzymania przez komitenta rzeczy lub ceny w wykonaniu umowy komisu, a w sytuacji, gdy umowa wykonywana jest częściami – komisant nabywa do niej prawo proporcjonalnie do postępu wykonania tej umowy. Roszczenie o wypłatę prowizji przysługuje komisantowi również wtedy, gdy umowa nie została wykonana, ale stało się tak z przyczyn, za które odpowiedzialny jest komitent. Dla zabezpieczenia tych roszczeń o wypłatę prowizji, jak i o zwrot wydatków i zaliczek poniesionych na rzecz komitenta, oraz  dla  zabezpieczenia wszelkich  innych należności wynikłych w trakcie wykonywania umowy komisu, komisantowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu, dopóki rzeczy te znajdują się u niego lub u osoby, która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać na podstawie umożliwiających to dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top