Szukaj haseł:

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – to zgodnie z definicją legalną, zawartą w Ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. 2020 poz. 127), porozumienie między Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie czy w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa.

Aby powstała umowa międzynarodowa muszą wystąpić następujące elementy:

a) wola państw do jej zawarcia;

b) wyznaczenie pełnomocników do jej zawarcia – głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych nie potrzebują pełnomocnictwa, bo mogą oni reprezentować państwo z mocy sprawowanego przez siebie urzędu; w pewnym zakresie dotyczącym procesu zawarcia umowy międzynarodowej, pełnomocnictw nie muszą posiadać ambasadorzy;

c) negocjacje – w przypadku umów wielostronnych, gdy bierze udział w ich negocjacjach wiele państw, potrzebne jest zwołanie konferencji międzynarodowej;

d) przyjęcie tekstu traktatu – oznaczające również koniec negocjacji;

e) wyrażenie ostatecznej zgody na związanie się traktatem.

Tryby zawierania umów międzynarodowych:

a) prosty – sam fakt podpisania umowy przez przedstawiciela państwa na zasadzie pełnomocnictwa, sprawia, że umowa jest wiążąca;

b) złożony – podpisanie umowy zapowiada dopiero ratyfikację (co do zasady to głowa państwa ratyfikuje umowy międzynarodowe); ratyfikację można zastąpić zatwierdzeniem, zatwierdzenie przysługuje ministrowi.

W procesie zawarcia umowy międzynarodowej może pojawić się zastrzeżenie do traktatu. Jest nim jednostronne oświadczenie woli państwa, którym uchylić chce ono lub zmodyfikować skutki prawne określonej umowy.

Organizacja międzynarodowa lub jedno z państw, w którego kompetencjach leży informowanie pozostałych państw o tym, kto ratyfikował umowę, lub też kto i jakie ma do niej zastrzeżenia, nazywane jest depozytariuszem.

Przyczyny wygaśnięcia umowy międzynarodowej:

a) z upływem terminu na jaki została zawarta;

b) w przypadku wystąpienia warunku rozwiązującego;

c) wskutek wypowiedzenia umowy przez strony;

d) wskutek utraty podmiotowości przez jedno lub kilka państw;

e) wskutek utraty przedmiotowości umowy;

f) gdy jedna ze stron umowy rażąco gwałci postanowienia tej umowy;

g) wskutek nadzwyczajnej zmiany okoliczności (klauzula rebus sic status).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top