Szukaj haseł:

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XV, w art. 627 – 646, na mocy której jedna ze stron przyjmuje zamówienie na wykonanie określonego dzieła, a druga strona, która to zamówienie zleciła, zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia za to dzieło.

Przy realizacji tej umowy prawa i obowiązki stron przedstawiają się następująco:

a) wykonawca dzieła:

 • jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło w chwili jego oddania zamawiającemu, chyba że strony postanowią inaczej w umowie;
 • może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeśli mimo sporządzonego przez siebie zestawienia prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w tym zestawieniu – ale tylko pod warunkiem, że przed wykonaniem tych prac dodatkowych uzyskał na to zgodę zamawiającego;
 • zobowiązany jest użyć niezbędnych do wykonania dzieła materiałów w odpowiedni sposób oraz doręczyć rachunek i zwrócić niezużyte materiały, jeśli dostarczył je zamawiający dzieło;
 • zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie zamawiającego o tym, że doręczone przez niego materiały nie nadają się do prawidłowego wykonania dzieła, jeśli tak będzie;
 • zobowiązany jest wykonać dzieło w sposób niewadliwy i niesprzeczny z umową, i oddać je zamawiającemu w określonym w umowie terminie.

b) zamawiający dzieło:

 • zobowiązany jest do odbioru dzieła od jego wykonawcy;
 • zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy dzieła w chwili jego odebrania, chyba że strony postanowią inaczej w umowie;
 • ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy o dzieło, bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, jeśli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w określonym w umowie czasie;
 • ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy – musi jednak wówczas zapłacić mu odpowiednią część umówionego wynagrodzenia;
 • może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć  mu w tym  celu  odpowiedni  termin, jeśli wykonuje on dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, a jeśli termin ten upłynie bezskutecznie może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo dotychczasowego wykonawcy – może wówczas żądać zwrotu materiału (jeśli sam go dostarczył) i wydania rozpoczętego dzieła;
 • ma prawo do odstąpienia od umowy przed ukończeniem dzieła, jeśli zapłaci wykonawcy umówione wynagrodzenie, pomniejszone o to, co wykonawca zaoszczędził nie wykonując dzieła do końca;

Sposoby ustalenia wysokości wynagrodzenia:

 1. poprzez określenie jego wysokości w umowie, także ryczałtowo;
 2. poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia, np. na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów
 3. w braku powyższych ustaleń – poczytuje się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju;
 4. w braku możliwości ustalenia wysokości wynagrodzenia wg powyższych metod, wynagrodzenie powinno mieć wartość odpowiadającą uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom wykonawcy dzieła;
 5. wg przepisów dotyczących sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych.

Roszczenia z tytułu umowy o dzieło przedawniają się po upływie dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeśli to nie nastąpiło – od  dnia, w którym zgodnie z umową miało być oddane.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top