Szukaj haseł:

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVI, w art. 647 – 658, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga strona zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia.

Powinna zostać potwierdzona na piśmie, a jej integralną cześć stanowi wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja. Z chwilą przejęcia protokołem terenu budowy od inwestora, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie do chwili oddania będącego przedmiotem umowy obiektu.

Zarówno wykonawca robót, jak i inwestor odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, a których szczegółowy zakres wykonawca lub podwykonawca zgłosił przed ich wykonaniem inwestorowi. Inwestor może zwolnić się od tego obowiązku, jeśli w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu zgłoszenia, złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Z kolei wykonawca nie musi doręczać inwestorowi tego zgłoszenia, jeśli obaj określili w pisemnej umowie szczegółowy zakres robót budowlanych, jakie wykonać ma podwykonawca.

Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora o tym, że dostarczona przez niego dokumentacja, lub przekazany teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, jak również o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym ich wykonaniu. Gdyby w wyniku wskazanych przyczyn, a także z powodu wadliwości doręczonych przez inwestora materiałów oraz wskutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami inwestora, wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu, wykonawca może dochodzić zapłaty należnego mu wynagrodzenia pod warunkiem, że o niebezpieczeństwie wystąpienia takiego skutku uprzedził inwestora, lub też mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Zasadniczo inwestor ma obowiązek przyjmować od wykonawcy roboty budowalne wykonane częściowo i zapłacić mu odpowiednią część wynagrodzenia, chyba że wykonawca nie wystąpi z takim żądaniem, lub też strony postanowią w umowie inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top