Szukaj haseł:

Umowa powiernictwa

Umowa powiernictwa należy do tak zwanych umów nienazwanych, niewymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca (obowiązek świadczenia ciąży na obu stronach danej umowy). Można wyróżnić dwa typy czynności powierniczych:

  • czynności powiernicze typu zabezpieczającego;
  • czynności powiernicze typu zarządzającego.

 

Celem umowy powiernictwa jest zabezpieczenie istniejącej już wierzytelności, która wynika ze stosunku podstawowego, np. z umowy pożyczki. Przeniesieniu ulega prawo własności z powierzającego (osoba, która przenosi dane prawo) na powiernika. Celem nie jest jednak zmiana właściciela, a jedynie tymczasowe przeniesienie prawa, służące głównie zabezpieczeniu wierzytelności. Powiernik jest uprawniony do korzystania z tego prawa, jednak w ograniczonym zakresie, np. nie może go zbyć. Prawo to powróci do powierzającego po ziszczeniu się wskazanego w umowie warunku. Powiernik zobowiązany jest do starannego działania i zachowania lojalności względem powierzającego.

Ponieważ umowa powiernictwa nie należy do instytucji nazwanych w polskim systemie prawnym, chcący z niej skorzystać muszą odwołać się do umów powiernictwa regulowanych pod rządami innych jurysdykcji, lub wesprzeć się regulacjami dotyczącymi umowy zlecenia. Wówczas to na podstawie tych regulacji, powierzający będzie mógł żądać odszkodowania za ewentualną szkodę, powstałą z winy powiernika w trakcie trwania umowy powiernictwa. Zgodnie z Kodeksem cywilnym  wykazanie zaistniałej szkody oraz działania szkodzącego, należy do obowiązków powierzającego. Dlatego mimo, że przy umowie powiernictwa nie ma wymagań co do jej formy, warto do celów dowodowych zawrzeć ją w formie pisemnej. Umowa powiernictwa powinna zawierać informację wyjaśniające sposób i zakres wynagrodzenia, chyba że powiernik nie chce, zrzeka się wynagrodzenia. Wydatki jakie poczynił powiernik na rzecz powierzonego prawa, w celu należytego wykonania umowy, powinny być zwrócone przez powierzającego.

W umowie powiernictwa powinny zostać określone sytuacje kryzysowe i sposób zachowania się w nich stron tej umowy. Np. w przypadku prowadzenia egzekucji z majątku powiernika, powierzający może, zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. A to może ochronić własność przekazaną powiernikowi w ramach  umowy powiernictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top