Szukaj haseł:

Umowa przesyłu dwutlenku węgla

Umowa przesyłu dwutlenku węgla

Umowa przesyłu dwutlenku węgla – to umowa uprawniająca do przesyłania dwutlenku węgla po przyłączeniu do sieci transportowej dwutlenku węgla. Regulacje dotyczące umowy przesyłu dwutlenku węgla zostały zawarte w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Niezbędne elementy umowy o świadczenie usług przesyłu dwutlenku węgla:

a) określenie ilości przesyłanego dwutlenku węgla w podziale na okresy umowne;

b) miejsce dostarczenia dwutlenku węgla do sieci transportowej dwutlenku węgla i jego odbioru z sieci;

c) warunki zapewnienia niezawodności przesyłania dwutlenku węgla;

d) stawki opłat stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek;

e) sposób prowadzenia rozliczeń;

f) parametry techniczne i jakościowe przesyłanego dwutlenku węgla, w szczególności w zakresie zgodności przesyłanego dwutlenku węgla z kryteriami akceptacji składu jego strumienia;

g) wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów;

h) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres jej obowiązywania i warunki rozwiązania.

Operatorem sieci transportowej dwutlenku węgla może być wyłącznie podmiot posiadający koncesję na przesyłanie dwutlenku węgla. Wyznacza go na czas określony Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. Operator ten zobowiązany jest do zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i przesyłania dwutlenku węgla, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. Zawarcia jej może operator sieci transportowej CO2 odmówić, jeśli warunki te nie są spełnione. Odmowa ta sporządzona musi zostać w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem jej przyczyn, oraz przesłana do żądającego zawarcia umowy. Powiadamiany jest o niej również Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. To on jest organem właściwym do rozpoznania wniosku strony w sprawie spornej, dotyczącej odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla. Może on wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki przesyłania dwutlenku węgla do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top