Szukaj haseł:

Umowa składu

To umowa nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXX, w art. 853 – 859⁹, na mocy której przedsiębiorca prowadzący skład, zobowiązuje się do przechowania określonych w umowie składu rzeczy ruchomych, w zamian za wynagrodzenie. Kodeks cywilny nazywa go wprost przedsiębiorcą składowym, a drugą stronę umowy – składającym.

Umowa składu zawarta na czas oznaczony zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeśli na 14 dni przed upływem jej terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał od składającego odebrania rzeczy. Może ją również wypowiedzieć przed upływem oznaczonego terminu w każdym czasie, ale tylko z ważnych przyczyn, wzywając składającego do odebrania rzeczy. Przy umowie zawartej na czas nieokreślony, przedsiębiorca może ją wypowiedzieć z miesięcznym terminem wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy do składu.

Zarówno żądanie odebrania rzeczy, jak i wypowiedzenie umowy składu musi nastąpić listem poleconym. Przyjmując rzecz na przechowanie, przedsiębiorca składowy zobowiązany jest wydać pokwitowanie podmiotowi zostawiającemu rzecz do przechowania. Pokwitowanie zawierać powinno informacje na temat rodzaju, ilości, oznaczenia oraz sposobu opakowania złożonej do składu rzeczy, a także inne, istotne postanowienia umowy składu. W ramach umowy, aż do chwili wydania z powrotem rzeczy, przedsiębiorca składowy ponosi odpowiedzialność za szkody powierzonej mu rzeczy z tytułu: jej utraty, ubytku lub uszkodzenia. Odpowiedzialność tę wyłącza brak zawinienia przedsiębiorcy składowego, poparty dołożeniem przez niego należytej staranności w dbałości o bezpieczeństwo rzeczy. Musi on przede wszystkim dokonywać  odpowiednich czynności konserwacyjnych, zarówno w przechowywanej rzeczy, jak i magazynie, pomieszczeniu, w którym rzecz przechowuje. Ciąży na nim również obowiązek informacyjny względem składającego, o wszelkich zdarzeniach istotnych ze względu na ochronę jego praw lub dotyczących stanu rzeczy oddanych na skład, chyba że zawiadomienie jest niemożliwe. W czasie trwania umowy składu, składający ma możliwość obejrzenia złożonej rzeczy, jej dzielenie lub łączenie, pobieranie próbek oraz dokonywanie innych czynności w celu zachowania rzeczy w należytym stanie.

Po wydaniu rzeczy, odebraniu jej bez zastrzeżeń przez składającego i zapłacie należności, wygasają wszelkie roszczenia wobec przedsiębiorcy składowego, poza roszczeniami z tytułu niewidocznych w chwili odbioru uszkodzeń. Składający ma 7 dni od dnia odbioru na powiadomienie o nich przedsiębiorcę składowego. Zasady te nie mają jednak zastosowania, jeśli uszkodzenie rzeczy nastąpiło umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy składu wynosi 1 rok.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top