Szukaj haseł:

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Umowa sprzedaży energii elektrycznej – to umowa bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedażą tej energii przez podmiot zajmujący się  jej obrotem, przy czym sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i ładowania energią elektryczną w punktach ładowania. Warunki zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej zostały określone w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej może być również realizowana tzw. sprzedaż rezerwowa, polegająca na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę. Sprzedawcą rezerwowym jest przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową. Głównym sprzedawcą, sprzedawcą z urzędu jest takie przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Dostawa energii elektrycznej odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Dostarczanie energii elektrycznej do punktu ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji tej energii, zawieranej przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub umowy sprzedaży tej energii zawieranej z dostawcą usług ładowania.

Umowa sprzedaży powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

a) miejsce dostarczenia energii do odbiorcy oraz ilość tej energii w podziale na okresy umowne;

b) moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian;

c) cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania w nich zmian;

d) sposób prowadzenia rozliczeń;

e) wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców;

f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy;

g) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;

h) pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca tej energii w gospodarstwie domowym, powinna określać strony umowy i zawierać także informacje o:

1) prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;

2) możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej;

3) miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu elektroenergetycznego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top