Szukaj haseł:

Umowa sprzedaży paliwa gazowego

Umowa sprzedaży paliwa gazowego

Umowa sprzedaży paliwa gazowego – to umowa bezpośredniej sprzedaży paliw gazowych przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw przez podmiot zajmujący się ich obrotem, przy czym sprzedaż ta nie obejmuje derywatu gazowego oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego. Warunki zawierania umów sprzedaży paliwa gazowego zostały określone w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Na podstawie umowy sprzedaży paliw gazowych może być również realizowana tzw. sprzedaż rezerwowa, polegająca na sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci przesyłowej gazowej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę. Sprzedawcą rezerwowym jest przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową. Głównym sprzedawcą, sprzedawcą z urzędu jest takie przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Dostawa paliw gazowych odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Umowa sprzedaży powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

a) miejsce dostarczenia paliw gazowych do odbiorcy oraz ilość tych paliw w podziale na okresy umowne;

b) moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian;

c) cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania w nich zmian;

d) sposób prowadzenia rozliczeń;

e) wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców;

f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy;

g) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;

h) pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego;

i) postanowienia określające maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw.

Umowa sprzedaży paliwa gazowego, której stroną jest odbiorca tego paliwa w gospodarstwie domowym, powinna określać strony umowy i zawierać także informacje o:

1) prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;

2) możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej;

3) miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top