Szukaj haseł:

Umowa ubezpieczenia

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, w art. 805 – 820, na mocy której jedna ze stron, zwana ubezpieczycielem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do spełnienia określonego świadczenia, uzależnionego od wystąpienia przewidzianego w tej umowie zdarzenia, na rzecz drugiej strony, zwanej ubezpieczającym, w zamian za zapłatę określonej należności pieniężnej, zwanej składką. Ważną pod względem prawa umowę ubezpieczenia można zawrzeć tylko w przedmiocie ubezpieczenia od wypadków, które dopiero mogą wystąpić. Umowa ubezpieczenia będzie bezskuteczna w odniesieniu do okresu poprzedzającego jej zawarcie, jeśli w chwili jej zawierania którakolwiek ze stron wiedziała, lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że objęty ubezpieczeniem wypadek w tym okresie już wystąpił, lub w okresie tym nie istniała możliwość jego wystąpienia. Zawarcie umowy powinno zostać potwierdzone wydanym przez ubezpieczyciela dokumentem ubezpieczenia.

Zawierający umowę ubezpieczający może ubezpieczyć się od szkód osobistych lub majątkowych. W przypadku wystąpienia pierwszych, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty ubezpieczonemu określonej w umowie kwoty pieniężnej lub/i renty i innego świadczenia. W przypadku szkód majątkowych, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty określonego w umowie ubezpieczenia odszkodowania. W braku odmiennych postanowień umownych, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Na wypłatę należnego świadczenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia:

– jeśli jest konsumentem: w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym dowiedział się o swoim prawie do odstąpienia od umowy, jeśli ubezpieczyciel nie poinformował go najpóźniej w chwili zawierania umowy ubezpieczenia o tym przysługującym mu prawie;

– jeśli jest przedsiębiorcą: w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem terminu, na jaki została zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Roszczenia z tytułu tej umowy przedawniają się z upływem 3 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top