Szukaj haseł:

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzoną w życie 31 grudnia 2014 r., a dokonaną Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 poz. 1306) – została powołana do polskiego systemu prawnego tzw. nowa upadłość konsumencka.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie ma środków na prowadzenie gospodarstwa domowego (spełnienie podstawowych potrzeb życiowych) oraz spłatę swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka pełni dwie funkcje:

  • Funkcja oddłużeniowa – pozwala ona na zwolnienie konsumenta z długów, poprzez umorzenie zobowiązań, które miały miejsce przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały spłacone w trakcie postępowania upadłościowego lub w wyniku planu spłaty. Efektem tego zabiegu jest zwolnienie całkowite konsumenta ze zobowiązań. Warunkiem takiego działania jest dowiedzenie, że działał on uczciwie i zgodnie z prawem. W związku z tym konsument, który umyślnie, przez rażące niedbalstwo lub podejmowanie przez niego działań mających na celu szkodę swojego wierzyciela doprowadził do swojej niewypłacalności, nie uzyska zgody na ogłoszenie upadłości ani oddłużenie. Także osoba, która w trakcie postępowania ukrywała swój majątek lub nie wykonywała obowiązków wynikających z ustawy będzie pozbawiona tej możliwości.
  • Funkcja windykacyjna – celem jest przeprowadzenie jednego postępowania sądowego, łączy się to z mniejszymi kosztami oraz oszczędnością czasu, niż by to miało miejsce w toku indywidualnego postępowania sądowego i egzekucyjnego. Prowadzi to do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i niewymaganych) wierzycieli danego konsumenta. W trakcie postępowania upadłościowego dochodzi do sprzedaży części, bądź całości majątku konsumenta, środki uzyskane z likwidacji majątku zostają przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Następstwa ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd:

  • majątek konsumenta staje się „masą upadłościową”, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk, przez co konsument nie może już rozporządzać swoim majątkiem;
  • upadły konsument powinien wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, dokumentacje oraz korespondencję dotyczącą majątku;
  • w skład „masy upadłościowej” wchodzi również część bieżącego wynagrodzenia, które otrzymuje upadły konsument.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top