Szukaj haseł:

Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier – to upoważnienie przysługujące określnym organom do przeprowadzenia badań technicznych automatów do gier w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, na wniosek lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gry lub zakłady są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy. Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, uwzględniający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, a w przypadku gier urządzanych przez sieć Internet – opinię potwierdzającą zasady i prawidłowość oprogramowania do urządzania tych gier.

Na podstawie opinii jednostki badającej, upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, naczelnik urzędu celno-skarbowego rejestruje automaty i urządzenia do gier. Jednostki te przeprowadzają również na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, badanie sprawdzające automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia przekazania automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do badań.

Upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych podmiotowi, który spełnia następujące warunki:

1) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, będącej sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement);

2) zapewnia odpowiedni standard przeprowadzanych badań, w tym przeprowadzanie ich przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie automatów i urządzeń do gier, oraz dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym;

3) osoby zarządzające tą jednostką oraz osoby przeprowadzające badania automatów i urządzeń do gier posiadają nienaganną opinię, w szczególności nie są osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada autonomiczność względem podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz ich organizacji i stowarzyszeń, w szczególności osoby wymienione w pkt 3 nie pozostają z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gier hazardowych w stosunkach, które mogą wywoływać uzasadnione zastrzeżenia co do ich bezstronności.

Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na okres 6 lat. Upoważnienie to zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę jego wydania;

3) nazwę jednostki badającej;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zarządzającej jednostką badającą;

6) wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier w imieniu jednostki badającej;

7) wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania opinii wydanych przez jednostkę badającą po przeprowadzeniu badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier;

8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top