Szukaj haseł:

Urząd Celno-Skarbowy

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), (Dz.U.2019, poz.768). Urzędy Celno-Skarbowe rozpoczęły swą działalność wraz z wejściem w życie ustawy, czyli z dniem 1 stycznia 2017 r., w miejsce zlikwidowanych urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów celnych.

Urząd Celno-Skarbowy, jako organ Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrole celno-skarbowe w przedsiębiorstwach. Celem działań UCS jest wykrycie przestępstw podatkowych i celnych, wyłudzeń podatku VAT, karuzel VAT oraz zorganizowanej przestępczości podatkowo-celnej. Nie jest to część kontroli podatkowej, lecz osobne działanie urzędu. Służbę w nim pełnią funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, jednolitej i umundurowanej formacji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o KAS, do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy m.in.:

 1. wykonywanie kontroli celno-skarbowej;
 2. ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
 3. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe;
 4. prowadzenie urzędowego sprawdzenia;
 5. obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
 6. wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
 7. prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub wywozem towarów;
 8. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
 9. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie innych przestępstw, określonych w innych ustawach;
 10. wykonywanie środków karnych i zabezpieczających w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
 11. wykonywanie orzeczeń o przepadku towarów nieunijnych;
 12. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
 13. i inne, określone w tej ustawie, jak i w innych przepisach.

W każdym województwie funkcjonuje jeden urząd celno-skarbowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top