Szukaj haseł:

Działalność powiernicza

Ideą usług powierniczych jest powierzenie dokonania określonej operacji gospodarczej zawodowemu pośrednikowi (powiernikowi), który przeprowadza określoną w umowie powiernictwa czynność w imieniu własnym, ale na rzecz swojego mocodawcy (np. powiernicze nabycie udziałów). Powiernik może wykonywać swoje uprawnienia co do przedmiotu umowy powiernictwa tylko w zakresie i w sposób określony przez mocodawcę. Usługi powiernicze skierowane są zwłaszcza do podmiotów, które chcą przeprowadzić daną transakcję i zachować anonimowość. Służą również do przechowywania składników, wartości majątkowych w sposób gwarantujący możliwie najwyższy stopień poufności i bezpieczeństwa.

Usługi powiernicze oferowane są przez zawodowych powierników, jak np. specjalizujące się w ochronie majątku przedsiębiorstw i bezpiecznej sukcesji majątku kancelarie prawne.

Tak rozumianą działalność powierniczą należy odróżnić od działalności powierniczej, uregulowanej w art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Zgodnie z zapisami ustawy, bank, który otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i ma siedzibę na terenie Polski, może prowadzić działalność powierniczą opierającą się na prowadzeniu rachunku papierów wartościowych, rachunku derywatów i rachunków zbiorczych. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną, która w sposób stały wykonuje  działalność powierniczą opierającą się na prowadzeniu tych rachunków.

Rachunek papierów wartościowych – to rodzaj rejestru w publicznym obrocie papierami wartościowymi (np. akcje, obligacje), które identyfikują osobę uprawnioną do wykonywania praw i dysponowanie papierami wartościowymi.

Rachunek derywatów – to rachunek, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego np. kursu akcji czy obligacji, nie jest nim rachunek bankowy.

Rachunek zbiorczy – są to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których można zarejestrować papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone formalnie, lecz należące do innej osoby.

Wspomniane zezwolenie KNF może być udzielone, gdy bank posiada już zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wtedy prowadzenie wyżej wspomnianych rachunków odbywa się poza jednostką banku prowadzącą działalność maklerską. Zgodnie art. 119 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w/w działalnością powierniczą powinny kierować co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

Charakter powiernictwa, zwłaszcza w zakresie wskazanych na wstępie usług powiernictwa, oferowanych przez podmioty na wolnym, poza bankowym rynku, wymaga powierzenia przez mocodawców powiernikom ogromnego zaufania. Dlatego też powiernik powinien legitymować się wysokim stopniem wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top