Szukaj haseł:

Ustalanie wyników wyborów na Prezydenta RP

Ustalanie wyników wyborów na Prezydenta RP

Ustalanie wyników wyborów na Prezydenta RP – procedura ta została uregulowana w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.). Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w obwodzie i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej. Okręgowa komisja wyborcza po otrzymaniu protokołów ze wszystkich obwodów głosowania ustala niezwłocznie zbiorcze wyniki głosowania i sporządza w dwóch egzemplarzach protokół. Protokół, wraz z protokołami obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w zapieczętowanej kopercie przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą oraz na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Fakt ten odnotowuje się w protokole zbiorczych wyników głosowania, z wymienieniem obwodów głosowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych obwodów wyników. Drugie egzemplarze protokołów wraz ze wszystkimi dokumentami z wyborów przewodniczący okręgowych komisji wyborczych przekazują wójtom oraz dyrektorom właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Po otrzymaniu protokołów PKW sprawdza prawidłowość ustalenia przez okręgową komisję wyborczą zbiorczych wyników głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości PKW zarządza ponowne ustalenie tych wyników. Niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych PKW ustala wyniki głosowania i sporządza protokół głosowania. Na podstawie tych wyników, PKW stwierdza uchwałą wynik wyborów na Prezydenta RP. Uchwałę PKW przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu i urzędującemu Prezydentowi oraz wręcza nowo wybranemu. Następnie podaje wynik głosowania do publicznej wiadomości, a od tego dnia, nie później niż przed upływem 14 dni, przesyła Marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów. Sąd Najwyższy, na podstawie tego sprawozdania, po rozpoznaniu ewentualnych protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP, rozstrzyga o ważności wyboru. Czyni to w formie uchwały w terminie 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego PKW. Uchwałę SN przedstawia niezwłocznie Marszałkowi Sejmu i przesyła ją również PKW oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw RP.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top