Szukaj haseł:

Ustalenie macierzyństwa

to instytucja prawa rodzinnego zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne ustalenia kto jest matką dziecka. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Zgodnie z art. 61⁹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jeśli jednak jej macierzyństwo zostało zaprzeczone, lub akt urodzenia dziecka wskazuje nieznanych rodziców, można wystąpić do sądu z powództwem o ustalenia macierzyństwa. Wytacza je dziecko przeciw matce, chyba że ona nie żyje – wówczas wytacza je przeciw kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Jeśli po wytoczeniu przez nie tego powództwa, dziecko zmarło, prawo do dalszego dochodzenia ustalenia macierzyństwa przysługuje zstępnym tego dziecka.

Uprawnienie do wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa przysługuje również matce do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a jeśli zmarło przed jej osiągnieciem – do dnia, w którym by ją osiągnęło. Wytacza je:

– przeciw dziecku;

– przeciw kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy – jeśli dziecko nie żyje.

Powództwem przeciwnym do ustalenia macierzyństwa jest powództwo o jego zaprzeczenie. Może je wytoczyć:

  1.  kobieta, która dziecka nie urodziła, a widnieje jako matka w jego akcie urodzenia;
  2.  dziecko – przeciw kobiecie wskazanej w p. a), lub przeciw kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy, jeśli kobieta ta nie żyje;
  3. matka dziecka, przeciw kobiecie wskazanej w p. a) oraz dziecku, a jeśli kobieta ta nie żyje – przeciw dziecku;
  4. kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka – przeciw dziecku;
  5. mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka – przeciw dziecku i tej kobiecie, a jeśli ona nie żyje – przeciw dziecku;
  6. prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Matka dziecka lub kobieta wskazana w p. a) może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka, a mężczyzna wskazany w p. e) – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Natomiast dziecko ma na to 3 lata.

Zgodnie z art. 61¹⁵ § 1 i 2 KRiO: „Zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni” (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top