Szukaj haseł:

Ustalenie ojcostwa

to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne ustalenia kto jest ojcem dziecka. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, za ojca dziecka uznaje się męża jego matki, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Jeśli jednak mimo braku upływu tego trzystudniowego terminu od ustania lub unieważnienia małżeństwa, matka zawarła drugi związek małżeński, to za ojca narodzonego dziecka uznaje się tego drugiego jej męża, chyba że dziecko urodziło się w wyniku prokreacji medycznie wspomaganej, a pierwszy mąż wyraził na to zgodę. Za ojca dziecka uznaje się również tego, kto obcował z jego matką między trzechsetnym a sto osiemdziesiątym pierwszym dniem przed jego urodzeniem. Za ojca dziecka poczętego w wyniku prokreacji medycznie wspomaganej uznaje się tego, kto był dawcą komórki rozrodczej.

Ustalenie ojcostwa może nastąpić również przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu, jeśli brak domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki. Nie może ono nastąpić w okresie toczącego się postępowania o ustalenie ojcostwa. Uznania ojcostwa może dokonać mężczyzna, który ukończył 16 lat i nie istnieją podstawy do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Ustalenie ojcostwa przez jego uznanie następuje z chwilą złożenia przez mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka, a matka tego dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu następnych trzech miesięcy, że ojcem dziecka jest ten właśnie mężczyzna. Następuje także poprzez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, lub polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, pod warunkiem, że co najmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem Polski. W wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia dla dziecka, matki lub składającego oświadczenie mężczyzny, oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.

Sądowego ustalenia ojcostwa może domagać się również dziecko oraz jego matka, a w szczególnych sytuacjach także prokurator.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top