Szukaj haseł:

Ustanowienie i realizacja prawa zastawu

Ustanowienie i realizacja prawa zastawu

Ustanowienie i realizacja prawa zastawu – zastaw stanowi, obok hipoteki, prawo rzeczowe ograniczone, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności. Nie może powstać bez wierzytelności. Wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie zastawu. Regulacje dotyczące zastawu zostały zawarte w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z jego art. 306: „W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej” (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Na treść zastawu składają się dwa podstawowe uprawnienia:

  1. a) możliwość zaspokojenia z rzeczy oddanej w zastaw bez względu na to, czyją ona jest własnością;
  2. b) pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkiem należności za pracę, alimentów, podatków.

Ustanowienie prawa zastawu możliwe jest tylko na rzeczach niewyjętych z obiegu i mających wartość majątkową. Zastaw można ustanowić na:

  1. a) rzeczach ruchomych:
  2. b) prawach, jeśli są zbywalne.

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem, a z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych, także wydanie rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej, na które strony się zgodziły.

Realizacja prawa zastawu – następuje z chwilą zaspokojenia zastawnika z rzeczy, według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel musi uzyskać tytuł egzekucyjny, a więc wytoczyć powództwo. Następnie uzyskać tytuł wykonawczy i złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Zastaw wygasa, gdy zastawnik zwróci rzecz zastawcy lub nabędzie prawo własności rzeczy obciążonej lub na skutek zrzeczenia lub umowy.

Rodzaje zastawu:

  1. a) ustawowy – powstaje na mocy przepisów szczególnych, tak, jak np. na mocy art. 670 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu”;
  2. b) rejestrowy – stosowany jest przez banki, jako zabezpieczenie udzielonych kredytów;
  3. c) umowny – ustanawiany na podstawie umowy.

Zastaw rejestrowy ma pierwszeństwo przed innymi zastawami.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top