Szukaj haseł:

Uszczelnianie systemu podatkowego

Uszczelnianie systemu podatkowego to działania podejmowane przez państwo, których celem jest zapobieganie odpływom dochodów podatkowych ze stratą dla Skarbu Państwa. Uszczelnianie systemu podatkowego zwane jest również wypełnianiem tzw. luki podatkowej, czyli różnicy pomiędzy założonymi wpływami podatkowymi do budżetu państwa, a rzeczywistą sumą wpływów.

Uszczelnianie systemu podatkowego ma na celu powiększenie dochodów państwa, bez podnoszenia podatków.

Proces uszczelniania systemu podatkowego rozpoczyna się utworzeniem planu działania, który zawiera:

  • projekty zmian dotyczących materialnego prawa podatkowego, obejmującego podatek od towarów i usług, akcyzę, podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych;
  • projekt nowelizacji prawa proceduralnego, co umożliwi organom podatkowym, skarbowym i celnym działanie w bardziej skuteczny sposób w zakresie egzekucji zobowiązań podatkowych;
  • projekt zmian organizacyjnych w aparacie skarbowym.

 

W Polsce od wielu lat postępują usilne działania rządzących w kierunku jak najmocniejszego uszczelnienia systemu podatkowego. 1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa, która z każdym rokiem uzyskuje coraz większe uprawnienia do kontroli i inwigilacji podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą. M.in. szefowi KAS przyznano uprawnienie dokonywania blokad rachunków bankowych przedsiębiorców, w przypadku powzięcia przez niego podejrzenia o wykorzystaniu tego rachunku do popełnienia przestępstwa skarbowego. A proceder ten staje się coraz powszechniejszy, dzięki STIR, czyli systemowi teleinformatycznej izby rozliczeniowej, powołanemu do życia 13 stycznia 2018 r. System ten informuje szefa KAS o transakcjach dokonywanych przez przedsiębiorców, a jego algorytm analizuje zebrane dane pod względem wychwycenia nieprawidłowości.

Od 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 2174). Powstanie specjalny rejestr dla celów VAT, który będzie zawierał wykaz rachunków bankowych i na ich podstawie podatnik będzie zobowiązany do dokonania płatności za faktury na taki właśnie rachunek, aby zostało to uznane za koszt podatkowy. Również ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900) ma obowiązywać w zmienionej postaci od 2020 roku. Powszechny stanie się dostęp do bazy podatników VAT. Wpłynie to na ocenę podatników przy wyborze kontrahenta i ma wyeliminować przypadki wplątania w karuzele podatkowe, czy też inne sytuacje, które do tej pory umożliwiały uniknięcia zapłaty podatku.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top