Szukaj haseł:

Walne zgromadzenie spółki publicznej

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje zdematerializowane, to akcje dopuszczone do obrotu publicznego. Mimo, że nie jest organem stałym, jak np. zarząd, a zwoływanym tylko zadaniowo, do podejmowania i realizacji określonych celów, jest najważniejszym organem publicznej spółki akcyjnej, bowiem to za jego pośrednictwem akcjonariusze udzielają absolutorium członkom pozostałych organów spółki. Walne zgromadzanie spółki stanowi więc organ nadrzędny nad innymi organami spółki publicznej. To ono ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, zatwierdza w określonych w Kodeksie spółek handlowych przypadkach sprawozdania finansowe, jak również podejmuje uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata.

Zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych:

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia” (Dz.U.).

Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się nie tylko w siedzibie spółki, ale również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. Może być zwołane także w innym miejscu, jeśli zostanie to ustanowione w statucie. Miejsce to nie może jednak leżeć poza terytorium RP.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top