Szukaj haseł:

Wartość rynkowa

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej sprzedaży określonego dobra. Jest to średnia cena określonego przedmiotu transakcji, w zależności od uwarunkowań tej transakcji i negocjacji stron, transakcja może zostać zawarta poniżej lub powyżej ceny rynkowej, co będzie dla sprzedającego oznaczać odpowiednio uzyskanie mniej korzystnej niż obowiązująca aktualnie na rynku cena dóbr podobnych do sprzedawanego lub korzystniejszej.

Wartość rynkowa jest niezwykle istotna przy ustalaniu podstawy opodatkowania danej czynności. Organy podatkowe uprawnione są do badania prawidłowości ustalenia wartości przeprowadzonej transakcji, a w razie jej wykraczania poza granice określone w ustawie, żądania dopłaty podatku do wysokości, jaka zostałaby ustalona w zgodzie z obowiązującą wartością rynkową.

I tak, zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959, ze zm.), podstawę opodatkowania:

  • przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;
  • przy umowie o zniesienie współwłasności lub odział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku;
  • przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  • przy umowie zamiany: a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu –różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, b) w pozostałych przypadkach –wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Definicję legalną wartości rynkowej odnaleźć można również w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.). Rozumie się przez nią całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku  braku ceny nabycia koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług (art. 2 pkt 27b ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top