Szukaj haseł:

Ważność wyborów do Sejmu RP

Ważność wyborów do Sejmu RP

Ważność wyborów do Sejmu RP – stwierdzą ją Sąd Najwyższy, a zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów. Zasady i tryb podważania ważności tych wyborów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.).

Wyniki wyborów do Sejmu RP do publicznej wiadomości podaje Państwowa Komisja Wyborcza, a także ogłasza je w Dzienniku Ustaw RP w formie obwieszczenia. PKW przesyła Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po ogłoszeniu obwieszczenia w Dzienniku Ustaw. Ten, kto chce zgłosić protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu, ma na to 7 dni licząc od dnia tego ogłoszenia. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej właściwego operatora jest równoznaczne z wniesieniem go do SN. Wyborca przebywający za granicą lub na polskim statku morskim może złożyć protest także właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Zobowiązany jest dołączyć zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem pozostawienia protestu bez nadania mu biegu. W proteście powinny być sformułowane zarzuty oraz dowody na ich poparcie.

SN rozpatruje protest w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje, w formie postanowienia, opinię w sprawie protestu, która to opinia powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów – ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego miało wpływ na wynik wyborów. Uczestnikami tego postepowania są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny.

Sąd Najwyższy, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzyga w formie uchwały, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Z kolei podejmując uchwałę o nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła, stwierdza wygaśnięcie mandatów w zakresie unieważnienia oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze. Uchwałę tę przedstawia Prezydentowi RP oraz Marszalkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji Wyborczej. Ogłasza się ją w Dzienniku Ustaw.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top