Szukaj haseł:

Wiążąca informacja akcyzowa

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

„decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

2) rodzaj  wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów” (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11, ze zm.).

We wskazanej w pkt 2 sytuacji, wiążącą informację podatkową wydaje się, jeśli kod CN jest niewystarczający do określenia opodatkowania akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, czy też oznaczenia znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

Uzyskana na wniosek podmiotu WIA jest wiążąca dla organów podatkowych, w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą wobec wyrobów akcyzowych lub aut osobowych, dokonanych po dniu jej wydania. Wniosek obejmować może tylko jeden wyrób akcyzowy lub auto. Prócz danych osobowych wnioskodawcy powinien on zawierać szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, pozwalający na taką ich identyfikację, aby móc dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy klasyfikacji lub kategoryzacji rodzajowej składu wyrobu akcyzowego – powinien zawierać także jego opis wraz z opisem metod badań stosowanych do jego określenia. Do wniosku należy również dołączyć wszelką dokumentację, w tym próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu  osobowego  lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. Organ podatkowy ma na jej wydanie maksymalnie 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Organem podatkowym pierwszej instancji właściwym do wydawania WIA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Chcący uzyskać pewność w obrocie gospodarczym, co do zakresu obowiązku w podatku akcyzowym, przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, najpierw powinni wystąpić o wydanie WIA, nie odwrotnie, bowiem w przypadku posiadania przez podatnika interpretacji, organ podatkowy zobowiązany jest w odniesieniu do wyrobu nią objętego, odmówić wydania WIA.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top