Szukaj haseł:

Władza rodzicielska

 to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje dotyczące stosunków między rodzicami a ich dziećmi, a w szczególności określająca prawa i obowiązki rodziców jakie do nich należą w zakresie sprawowania opieki nad swoimi dziećmi. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Rodzicom przysługuje prawo wyboru imienia i nazwiska, jakie nosić będzie dziecko. Zgodnie z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, a ograniczenie ich władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Tak długo, jak dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, zobowiązane jest pomagać im we wspólnym gospodarstwie, w tym, jeśli osiąga dochody z własnej pracy – przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny. Pod przysługującą obojgu rodzicom władzą rodzicielską znajduje się do czasu osiągniecia pełnoletności. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie tej władzy może nastąpić jedynie orzeczeniem sądu. Jeśli władzy rodzicielskiej zostaną pozbawieni oboje rodziców, nie przysługuje ona żadnemu z nich. A jeśli rodzice nie są znani, wówczas sąd ustanowi dla dziecka opiekę.

Do praw i obowiązków należących do rodziców w ramach władzy rodzicielskiej należą:

  1. sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem;
  2. wychowanie dziecka i kierowanie nim;
  3. do egzekwowania posłuszeństwa dziecka, w tym udzielania opinii i zaleceń także w sprawach, w których może ono samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli;
  4. zobowiązanie do wykonywania władzy rodzicielskiej z poszanowaniem godności i praw dziecka, w sposób uwzględniający jego dobro i interes społeczny;
  5. wysłuchanie dziecka przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby lub majątku, jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala;
  6. uwzględnianie, w miarę możliwości, rozsądnych życzeń dziecka;
  7. troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka;
  8. przygotowanie dziecka do wykonywania pracy dla dobra społeczeństwa, w zgodzie z uzdolnieniami dziecka;
  9. przestrzeganie zakazu stosowania kar cielesnych wobec dziecka;
  10. sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego dziecka.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top