Szukaj haseł:

Właściwość organów podatkowych

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej lub miejsce jej zaistnienia.

Wyróżnia się więc właściwość rzeczową i miejscową sprawy podatkowej. Regulacje dotyczące właściwości organów podatkowych zawarte są w ustawie Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371, ze zm.).

Zgodnie z art. 15 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe zobowiązane są z urzędu przestrzegać swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, która ustalana jest także z uwzględnieniem zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych. Ustaleniu właściwości rzeczowej służą przepisy określające zakres działania organów, a właściwości miejscowej – miejsce zamieszkania lub adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta, a także osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa. W sprawach orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta, a w sprawach praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego – organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego. Z kolei w sprawach z zakresu następstwa prawnego spadkobierców oraz zapisobierców, właściwym miejscowo jest organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej  do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania lub kontroli, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości (art. 18b § 1).

Szczególne uprawnienie w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych nadano Ministrowi Finansów. Może on o niej decydować w przypadkach zaistnienia niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Pomiędzy organami podatkowymi może dochodzić do sporów o właściwość. Uprawnionymi do ich rozstrzygania są organy wyższej instancji lub sądy administracyjne. Do czasu ich rozstrzygnięcia, organ, na którego obszarze nastąpiło wszczęcie postępowania, podejmuje tylko te czynności, które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top