Szukaj haseł:

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) – jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są w Ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1269, ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1270, ze zm.).

Prezydent RP, na wniosek prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), w drodze rozporządzenia tworzy oraz znosi WSA w danym województwie, ustalając obszar właściwości jego działalności, ponieważ jeden sąd może być odpowiedni dla większej liczby województw, uwzględniając specyfikę danego regionu. NSA sprawuje nadzór nad działalnością Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w zakresie orzekania, zgodnie z trybem określonym w ustawach, w szczególności zobowiązany jest do rozpoznania środków odwoławczych od orzeczeń wydanych przez WSA.

WSA jest podzielony na wydziały, które tworzy oraz znosi Prezes NSA. W skład WSA wchodzą: prezes sądu, wiceprezes lub wiceprezesi sądu, sędziowie i asesorzy sądowi. Ich liczbę określa prezes NSA. Ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa funkcje sądów administracyjnych, jako organów sprawujących kontrolę nad działalnością administracji publicznej oraz rozstrzygających spory kompetencyjne i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz pomiędzy tymi organami a organami administracji rządowej.

Sędzią w WSA może zostać osoba, która spełnia poniższe kryteria:

  • jest obywatelem Polski i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich;
  • ma nieskazitelny charakter;
  • ukończyła studia prawnicze z tytułem magistra lub zagraniczne, które są uznane w Polsce za równoznaczne;
  • posiada stan zdrowia, który umożliwi pełnienie funkcji;
  • ukończyła 35 rok życia;
  • wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej;
  • przez co najmniej osiem lat pełniła funkcję sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej RP albo przynajmniej przez osiem lat wykonywała zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez co najmniej dziesięć lat pracowała w instytucji publicznej na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub pracowała jako asesor sądowy w WSA przez okres co najmniej dwóch lat. Warunki te nie dotyczą osoby z tytułem naukowym doktora habilitowanego lub profesora nauk prawnych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top