Szukaj haseł:

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków

wstrzymywanie-transakcji-i-blokowanie-rachunkow

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje obowiązane w sytuacji wystąpienia ryzyka przeprowadzenia transakcji lub/i wykorzystania do jej przeprowadzenia rachunku rozliczeniowego, który temu służy. Instytucji tej podlegają rachunki:

a) płatnicze;

b) bankowe oraz w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej niebędące rachunkami płatniczymi;

c) rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi rachunek pieniężny;

d) rejestr uczestników funduszu lub ewidencja uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

e) prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany,

f) rachunek derywatów.

Zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971), w sytuacji gdy instytucja obowiązana podejmie uzasadnione podejrzenie, że dana transakcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Gdy Inspektor uzna, że transakcja ta może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, przekazuje instytucji obowiązanej żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin, licząc od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez tego Inspektora po uzyskaniu zawiadomienia o podejrzanej transakcji. Do czasu otrzymania tego żądania, nie dłużej jednak niż przez 24 godziny licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez Inspektora, instytucja obowiązana nie przeprowadza tej transakcji lub innych transakcji obciążających rachunek, na którym zgromadzono wartości majątkowe, mogące mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Po przekazaniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ww. żądania instytucji obowiązanej, niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wówczas prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

Blokada rachunku to czasowe uniemożliwienie korzystania i dysponowania ze wszystkich lub części wartości majątkowych gromadzonych na rachunku, w tym również przez instytucję obowiązaną.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top