Szukaj haseł:

Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia

Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia

Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia – rozpoczyna się złożeniem wniosku o ukaranie obwinionego. Aby postępowanie mogło być wszczęte, musi być wniesiona skarga uprawnionego oskarżyciela, ponieważ postępowanie w sprawach o wykroczenia przed sądem nie może toczyć się z urzędu, poza sprawami rozpoznawanymi w postępowaniu mandatowym. Oskarżyciel publiczny, składając wniosek o ukaranie kieruje się celowością ścigania. Zgodnie z art. 57 § 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, ze zm.), podstawą do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego lub w przypadkach wskazanych w tej ustawie – złożony przez pokrzywdzonego. W sprawach o ścigane na żądanie pokrzywdzonego, gdy występującym z wnioskiem o ukaranie nie jest pokrzywdzony, powinien on uzyskać wymagane żądanie od osoby uprawnionej do jego złożenia.

Jeżeli wniosek o ukaranie wniósł pokrzywdzony, to prezes sądu przesyła zawiadomienie o tym właściwemu oskarżycielowi publicznemu, wzywając go do nadesłania w ciągu 7 dni materiału dowodowego, gdy w sprawie przeprowadzono czynności wyjaśniające lub dochodzenie, lub do nadesłania oświadczenia o braku takiego materiału.

Wniosek o ukaranie powinien zawierać określone w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia elementy:

1) imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości;

2) określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia;

3) wskazanie dowodów;

4) imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.

Jeżeli wniosek składa oskarżyciel publiczny, zakres wymogów wniosku jest szerszy, m.in. o wskazanie danych o obwinionym, pokrzywdzonym, czy określenie właściwości sądu. Wniosek bada prezes sądu, a w razie stwierdzenia jego braków, zwraca go do uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządzeniem wszczyna postępowanie i kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzenie albo odmawia wszczęcia postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top