Szukaj haseł:

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego – zasady przeprowadzania tych wyborów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.). Są to wybory powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybiera się w nich posłów w liczbie określonej prawem Unii Europejskiej, na okres 5 lat. Wybory zarządza Prezydent RP, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach unijnych.

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw RP najpóźniej w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów. Po zasięgnięciu opinii PKW, w postanowieniu tym Prezydent określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym. W postanowieniu podaje się liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce. PKW, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, podaje je do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wraz z informacją o okręgach wyborczych oraz siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju. W wyborach do Parlamentu Europejskiego komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wyznaczonym kwotą 60 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. PKW, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju oraz na terenie poszczególnych okręgów wyborczych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;

2) okręgowe komisje wyborcze;

3) rejonowe komisje wyborcze;

4) obwodowe komisje wyborcze.

W celu przeprowadzenia tych wyborów, tworzy się okręgi wyborcze – każdy obejmuje obszar jednego lub więcej województw albo część województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na prawach powiatu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top