Szukaj haseł:

Wykaz organizacji pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego – to wykaz tych organizacji, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający. Wykaz ten zamieszcza on na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jest instytucją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, właściwą w sprawach działalności pożytku publicznego. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni. Prowadzi on w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz ten prowadzi do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.

W wykazie uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

3) które wykażą, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Wykaz zawiera:

1) nazwę;

2) siedzibę;

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

4) numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top