Szukaj haseł:

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to działania służące dostarczaniu informacji o kontrahentach i konkurencji. Opiera się na analizach strategii, marketingu, rozwoju biznesu, zakupów i inwestycji jakie są dokonywane przez przyszłych partnerów biznesowych, lub też rynkowych konkurentów. Działalność wywiadu gospodarczego jest jawna, opiera się na umowie zawartej między przedsiębiorcą zlecającym wywiad, a podmiotem, który go przeprowadzi. W umowach tych istotnym zapisem jest zobowiązanie się przeprowadzającego czynności wywiadu gospodarczego do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa zlecającego, a także do działania w zgodzie z regułami etycznymi, jakimi kieruje dana branża. Wywiad gospodarczy pozyskuje informacje z takich źródeł, jak: rejestry sądowe, ewidencje przedsiębiorstw, reklamy, ulotki, wzmianki w prasie, katalogi branżowe.

Reguły wolnorynkowe wymagają, dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej firmy, ale i uzyskania przewagi rynkowej, pozyskać niezbędne na temat przyszłych, czasem także obecnych, kontrahentów oraz na temat konkurencji. Średni czas egzekucji należności pieniężnych w relacjach między przedsiębiorstwami, liczony jest w latach. Około 30% płatności na podstawie faktur dokonywana jest po terminie. Wszystko to może zrodzić powstanie sytuacji kryzysowej w firmie, poprzez utratę płynności finansowej, a w najgorszym przypadku jej upadłość. Ochronę przed tym zapewnia właśnie wywiad gospodarczy. Badanie wiarygodności finansowej partnera transakcyjnego to element odpowiedzialnego prowadzenia współczesnego biznesu. Nie należy zatem mylić wywiadu gospodarczego ze szpiegostwem gospodarczym. Wywiad gospodarczy to procedura związana z wymianą informacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem biznesowym, która pozwala przewidzieć istotne dla przedsiębiorstwa korzyści lub zagrożenia. Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na odnajdywaniu i właściwym przetwarzaniu informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych. Są to działania prowadzące do poznawania rynków, technik i sposobu działania konkurentów i konkurencji. Stała obserwacja rynku pozwala na zmniejszenie ryzyka transakcji.

Wywiad gospodarczy to działania polegające na: opracowaniu strategii walki konkurencyjnej, dyskretnej weryfikacji kontrahentów, identyfikacji zagrożeń dla inwestycji, przeprowadzanie śledztw gospodarczych, a także wdrażanie procedur due diligence, czyli poddanie kontrahenta wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top