Szukaj haseł:

Zabezpieczenie akcyzowe

to związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych, gwarancja zapłaty akcyzy lub opłaty paliwowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG: „Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki wymagają, na ustalonych przez siebie warunkach, złożenia przez uprawnionego prowadzącego skład podatkowy wysyłki lub zarejestrowanego wysyłającego gwarancji na pokrycie ryzyka związanego z przemieszczaniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. (…) Gwarancja jest ważna w całej Wspólnocie. Państwa członkowskie określają szczegółowe przepisy dotyczące gwarancji” (Dz.Urz. UE z 14 stycznia 2009 r., L9/12).

Te szczegółowe przepisy Polska zawarła w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.). W art. 63 ust. 1 tej ustawy został określony krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Są nimi:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy;

2) zarejestrowany odbiorca;

3) zarejestrowany wysyłający;

4) właściciel wyrobów akcyzowych, będący podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy;

5) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowe wyroby akcyzowe, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

6) podmiot pośredniczący;

7) przedstawiciel podatkowy;

8)przedstawiciel podatkowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego;

9) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego.

Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone na czas określony lub nieokreślony, jak również zabezpieczać jedno lub wiele zobowiązań podatkowych, a także jednej lub wielu opłat paliwowych. Zabezpieczenie akcyzowe przyjmuje naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podmiotu zobowiązanego do jego złożenia. Składający zabezpieczenie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

1) depozytu w gotówce;

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

3) czeku potwierdzonego przez uprawnioną osobę prawną;

4) weksla własnego;

5) innego dokumentu mającego wartość płatniczą;

6) hipoteki na nieruchomości.

Ustanowione zabezpieczenie akcyzowe ma moc obowiązującą na całym terytorium Unii Europejskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top