Szukaj haseł:

Zabezpieczenie majątkowe w ramach koncesji na obrót paliwami ciekłymi

Zabezpieczenie majątkowe w ramach koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi

Zabezpieczenie majątkowe w ramach koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi – to wymóg konieczny do uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi, uregulowany w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Zabezpieczenie ustanawia się na okres nie krótszy niż 12 miesięcy wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane. Złożenia zabezpieczenia majątkowego ma na celu zaspokojenie roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną z tytułu:

1) corocznych opłat koncesyjnych na rzecz budżetu państwa;

2) kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji;

3) opłaty zapasowej oraz kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 63 Ustawy dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

4) kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie zapewnienia w danym roku kalendarzowym minimalnego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych w transporcie lub na potrzeby własne;

5) kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych;

6) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej;

7) odsetek za zwłokę w zapłacie ww. należności.

Zabezpieczenie majątkowe może być ustanowione w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenia banku;

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej;

6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top