Szukaj haseł:

Zadatek i kara umowna

Zadatek i kara umowna

Zadatek i kara umowna – to dodatkowe zastrzeżenia zawierane w umowie, których celem jest wzmocnienie zabezpieczenia jej wykonania. Mają za zadanie dyscyplinować dłużnika świadczenia, do należytego wykonania swojego zobowiązania.

Definicja zadatku została zawarta w art. 394 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), zgodnie z którą zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeśli nie jest to możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy przez strony, zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub ponoszą ją jednocześnie. Zadatek to pewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy, z reguły stanowiąca ułamek świadczenia głównego.

Kara umowna – to postanowienie stron, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (przy zobowiązaniach pieniężnych rolę tę pełnią odsetki) nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Dłużnik nie może zwolnić się bez zgody wierzyciela z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Jeśli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać proporcjonalnego zmniejszenia kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonej  kary  nie  jest  dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły”.

Regulacje dotyczące kary umownej mają również odpowiednie zastosowanie w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, nawet jeśli strony umowy nie zawarły zastrzeżenia umownego – i tak zobowiązany on będzie do zapłaty wierzycielowi określonej sumy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top