Szukaj haseł:

Zaległość podatkowa

 to niezapłacony w terminie płatności podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku, a także kwoty podlegające zwrotowi do organu podatkowego wraz z oprocentowaniem, stanowiące nadpłatę lub zwrot podatku wykazanego w deklaracji nienależnie lub w wysokości większej od należnej, a zwrócone uprzednio przez organ lub zaliczone na poczet zaległości podatkowych oraz na poczet odsetek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych. Zaległością podatkową jest również uprzednio zwrócona przez organ podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem, nadpłata lub zwrot podatku, jeśli nie zostały one zwrócone organowi w terminie 30 dni, a organ wydał decyzję określającą obowiązek zwrotu w terminie 30 dni od doręczenia tej decyzji – po upływie tego terminu. Jako zaległość podatkową traktuje się także podlegające zwrotowi wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Nalicza je podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia, odpowiadająca za zaległości podatkowe, od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Odsetki za zwłokę należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego. Jeśli wpłacona kwota nie pokrywa całej sumy zaległości podatkowej wraz z odsetkami, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet zaległości i odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje do spłacenia kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej: „Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%” (Dz.U. 2019 poz. 900). Przy spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek, stawki odsetek mogą zostać obniżone do wysokości 50% stawki odsetek, lub podwyższone do wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę.

W przypadku odroczenia podatnikowi terminu płatności podatku lub rozłożenia jej na raty, a także odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w decyzji dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, od kwoty podatku lub zaległości podatkowej organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną. Opłata ta jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Opłatę prolongacyjną w wysokości nieprzekraczającej tej stawki, może również wprowadzić rada gminy, powiatu oraz sejmik województwa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top