Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną z jego istotą. Zakłada ona, że w każdym procesie cywilnym występuje spór o prawo, toczony między dwoma przeciwstawnymi stronami procesowymi, i to na tych stronach spoczywa obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń. Sąd nie jest zatem od tego, by dostarczać w procesie cywilnym dowody, a jedynie by rozsądzić, na podstawie dostarczonych przez te strony dowodów, interes prawny której z nich zasługuje na udzielenie ochrony.

Twierdzenia faktyczne stron oraz dowody przez nie wskazane są podstawą materiału procesowego. Działanie prowadzone przez sąd z urzędu w zakresie powoływania dowodów ma charakter subsydiarny i ograniczony w stosunku do działania stron. Sąd może dopuścić dowód niepowołany przez strony, ale działanie to stosuje się bardzo rzadko. W praktyce bowiem bazuje na dowodach przedstawionych przez strony. Wyjątkiem są sprawy małżeńskie oraz sprawy pomiędzy rodzicami i dziećmi, gdy ze względu na charakter sprawy oraz więzi między stronami, dopuszczenie dowodu z urzędu przez sąd jest możliwe. Sąd może oprzeć się na faktach znanych z urzędu, ale jest zobowiązany na rozprawie zwrócić na to uwagę stronom.

Zasada kontradyktoryjności objawia się również w tym, że sprawa rozstrzygana jest przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu obu stron, które mają zapewnione prawo do komentowania faktów wypowiadanych przez stronę przeciwną i przytoczonych przez nią dowodów. Strony mają prawo również do:

  • wniesienia odpowiedzi na pozew (zgodnie z art. 207 §1 k. p. c);
  • odpierania wniosków i twierdzeń strony przeciwnej (zgodnie z art. 217 §1 k. p. c);
  • wypowiadania się co do twierdzenia strony przeciwnej i wyników postępowania dowodowego (zgodnie z art. 210 §2 i 3 k. p. c);

Ścisłe przestrzeganie tej zasady oznacza realizację konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top