Szukaj haseł:

Zasady budżetowe

Zasady budżetowe

Zasady budżetowe – to reguły prawidłowego gospodarowania finansami publicznymi. Obowiązują rząd i Sejm na etapie jego uchwalania oraz adresatów budżetu na etapie jego wykonywania.

Zasady budżetowe:

a) Roczności – budżet ma obowiązywać przez jeden rok. Istnieją od tej zasady wyjątki, np. wydłużenie do zakończenia jakiejś inwestycji, lub skrócenie, czyli tzw. prowizorium budżetowe, lub gdy budżet nie zostanie uchwalony na czas;

b) Równowagi – stanowiąca, że wydatki powinny mieć pokrycie w zaplanowanych dochodach; nadwyżka nie jest wcale pozytywna, gdyż celem państwa nie jest zarobek, ale zaspokajanie potrzeb społecznych (jeśli jest nadwyżka, to znak, że podatki są za wysokie); deficyt budżetowy ma miejsce, gdy wydatki przekroczyły przewidywane dochody; przychody, to to, co pochodzi ze zobowiązań skarbu państwa; rozchody – to środki przeznaczone na spłatę tych zobowiązań;

c) Jedności formalnej – ma być jeden plan finansowy dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne (wszystkie inne plany finansowe muszą być z nim zgodne);

d) Jedności materialnej, czyli zasada niefunduszowania – budżet jest workiem, do którego zbiera się dochody państwa, dopiero potem wydziela się z niego środki na poszczególne wydatki; nie można zbierać podatków na jakiś jeden zindywidualizowany podmiot;

e) Szczegółowości, czyli zasada klasyfikacji budżetowej – kwoty pieniędzy się uszczegóławia, zasada ta dzieli budżet na:

– części: są charakterystyczne tylko dla budżetu państwa (ministerstwa, sądy, itp.);

– działy: wskazują dziedzinę działalności jakiej dotyczą wydatki i dochody budżetu;

– rozdziały: określają jaki podmiot, jakie zadania;

– paragrafy: najbardziej szczegółowe, po stronie dochodów określają skąd są, a po stronie wydatków na co są przeznaczane;

f) Jawności i przejrzystości, czyli zasada transparencji – każdy ma możliwość zapoznania się z ustawą budżetową, uchwałą budżetową; ujednolica się sprawozdania budżetowe zakładów budżetowych;

g) Powszechności – jednostki organizacyjne, które realizują budżet, powinny być ujęte w tym budżecie całością swych dochodów i całością swych wydatków.

 

Gospodarka budżetowa brutto – obejmuje jednostki budżetowe; ich dochody idą bezpośrednio do budżetu, a jeśli mają wydatki, to zaspokajają je z określonego budżetu.

Gospodarka budżetowa netto – jednostki budżetowe są związane z budżetem tylko wynikiem swej działalności, tzn. zyskiem bądź stratą.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top