Szukaj haseł:

Zasady postępowania podatkowego

Zasady postępowania podatkowego – to zasady postępowania uregulowanego w Ustawie z 29 sierpnia 2019 r. Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) (Dz.U.2019, poz. 900), określające reguły obowiązujące w postępowaniu podatkowym:

 • zasada legalizmu – została zawarta w art. 120 O.p., i stanowi, że wszystkie organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Każda ingerencja w strefę prywatną obywatela musi mieć potwierdzenie w obowiązujących przepisach. Organ zobowiązany jest postępować w sposób zakreślony w przepisie prawa, nie może wykroczyć poza swoje kompetencje. Obowiązuje go zasada, że może zrobić tylko to, co jest prawem dozwolone.
 • zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie – zapisana w art. 121 § 1 O.p. oznacza, że organ prowadzący postępowanie powinien dołożyć jak najwyższej staranności, aby osoba, wobec której toczone jest postępowanie mogła być przekonana, że jej postępowanie jest prowadzone w sposób bezstronny, sprawiedliwy oraz staranny.
 • zasada informowania – zapisana w art. 121 § 2 O.p., stanowi, że organ jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień przepisów prawa, które dotyczą danego postępowania.
 • zasada prawdy obiektywnej – zapisana w art. 122 O.p., stanowiąca, że organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do podjęcia działań, które są niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz wykrycia prawdy materialnej. Dotyczy to przede wszystkim procesu zbierania dowodów, które są niezbędne do stworzenia obrazu stanu faktycznego.
 • zasada czynnego udziału stron – zapisana w art. 123 O.p., zasada ta zobowiązuje organ do zapewnienia stronom, a także ich pełnomocnikom oraz przedstawicielom stron, czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Daje to możliwość stronom do np. zapoznania się z dokumentami. Strona może nie skorzystać z tego prawa.
 • zasada przekonywania strony – zapisana w art. 124 O.p, nakazuje organom wyjaśnienie co jest podstawą danej decyzji oraz co kierowało organem, który ją wydał. Celem tej zasady jest doprowadzenie do wykonania decyzji dobrowolnie przez jej adresata, bez potrzeby stosowania środków przymusu. Strona powinna czuć, że decyzja jest zgodna z prawem i organ podjął wszystkie niezbędne działania aby wyjaśnić daną sprawę.
 • zasada szybkości postępowania – zapisana w art. 125 O.p., stanowi, że organ powinien prowadzić sprawy i całe postępowanie szybko i wnikliwie, z wykorzystaniem jak najprostszych, służących osiągnieciu tego celu środków. Sprawy, w których nie jest potrzebne np. zbieranie dowodów, powinny być załatwione niezwłocznie. Aby nie doszło jednak do naruszeń prawa, postępowanie powinno być prowadzone przede wszystkim wnikliwie.
 • zasada formy pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego – zapisana w art. 126 O.p., ustanawia, iż w postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada pisemności, chyba że ustawa szczególna stanowi inaczej. Zasada pisemności daje pewność, zarówno stronom jak i organowi, co do wydawanych decyzji oraz sposobu postępowania. Pozwala to stronom kontrolować, czy postępowanie prowadzone przez organ było zgodne z przepisami prawa.
 • zasada dwuinstancyjności postępowania – zapisana w art. 127 O.p., jest to gwarancja dla strony, że decyzje nieostateczne wydane przez organ, mogą być wzruszone poprzez odwołanie do organu wyższej instancji.
 • zasada trwałości ostatecznych decyzji podatkowych – zapisana w art. 128 O.p., jest wyrazem reguły, że decyzje wydane w postepowaniu podatkowym są co do zasady nieodwoływalne. Przysługuje od nich odwołanie jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach.
 • zasada jawności stron – zapisana w art. 129 O.p., z której wynika, że organ nie może udostępnić akt sprawy innemu podmiotowi niż strony postępowania lub jej pełnomocnicy albo przedstawiciele.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top