Szukaj haseł:

Zasady procesowe w sprawach o wykroczenia

Zasady procesowe w sprawach o wykroczenia

Zasady procesowe w sprawach o wykroczenia – to obowiązujące w procesie w sprawach o wykroczenia reguły postępowania, których adresatem są uczestnicy tego procesu. Zasady te obowiązują na podstawie konkretnych przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, ze zm.), lub na podstawie recypowanych przepisów Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, ze zm.).

a) Zasada prawa do rzetelnego procesu sądowego – obejmuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpoznania zasadności każdego oskarżenia w toczonej sprawie karnej w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd, ustanowiony ustawą.

b) Zasada samodzielności jurysdykcji sądów – rozstrzyganie samodzielnie zagadnień faktycznych i prawnych oraz niezwiązanie tego sądu rozstrzygnięciami innego sądu lub organu.

c) Zasada szybkości – rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie. Z zasadą tą skorelowana jest zasada koncentracji procesu, czyli dążenia do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.

d) Zasada obiektywizmu – to zasada zobowiązująca organy prowadzące postępowanie do badania oraz uwzględniania okoliczności przemawiających na korzyść , jak i na niekorzyść obwinionego.

e) Zasada informowania – to zasada zobowiązująca organy prowadzące postępowanie do informowania uczestników procesu o ich obowiązkach i uprawnieniach w czasie jego trwania.

f) Zasada sygnalizacji – to zasada zobowiązująca sąd, a w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez organy – zobowiązująca te organy, do poinformowania odpowiednich organizacji, organów, zwierzchników, czy rad, o istotnych uchybieniach, naruszeniach obowiązków procesowych – np. przez adwokatów, lub innych zdarzeniach – np. o udziale w wykroczeniu małoletniego, co rodzi obowiązek poinformowania o tym fakcie sądu rodzinnego.

g) Zasada skargowości – to zasada regulująca proces wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którą wszczęcie postępowania następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu.

h) Zasada postępowania z urzędu – to zasada regulująca proces wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którą niektóre czynności wyjaśniające, poprzedzające wystąpienie z wnioskiem o ukaranie, zobowiązane do tego organy są podjąć w sytuacji zaistnienia przesłanek do ich podjęcia, bez konieczności wystąpienia o to uprawnionej jednostki.

i) Zasada domniemania niewinności – to zasada bezpośrednio dotycząca sytuacji obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którą obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

j) Zasada in dubio pro reo – to zasada bezpośrednio dotycząca sytuacji obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

k) Zasada prawa do obrony – to zasada bezpośrednio dotycząca sytuacji obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którą obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

l) Zasada prawdy materialnej – to zasada związana z postępowaniem dowodowym, zgodnie z którą podstawą wszelkich rozstrzygnięć mają stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

ł) Zasada swobodnej oceny dowodów – to zasada związana z postępowaniem dowodowym, zgodnie z którą oceny wiarygodności dowodów sąd powinien dokonywać poprzez prawidłowe rozumowanie, wynikające ze wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

m) Zasada bezpośredniości – to zasada związana z postępowaniem dowodowym, zgodnie z którą sąd zobowiązany jest zetknąć się bezpośrednio z dowodami, na rozprawie, a także nakazująca nadać pierwszeństwo dowodom pierwotnym przed pochodnymi.

n) Zasada kontradyktoryjności – to zasada regulująca przebieg procesu, która daje prawo stronom do prowadzenia sporu przed bezstronnym sądem.

o) Zasada równości stron procesowych – to zasada regulująca przebieg procesu, która przydaje stronom równe prawo do dokonywania czynności procesowych.

p) Zasada ciężaru dowodowego – to zasada regulująca przebieg procesu, która obowiązkiem udowodnienia zawinienia oskarżonego obarcza podmiot, który wniósł wniosek o ukaranie.

r) Zasada jawności – to zasada regulująca przebieg procesu, która w ujęciu wewnętrznym wymaga, by wszystkie strony procesu miały możliwość zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie oraz jej przebiegiem, a w ujęciu zewnętrznym oznacza jawność rozprawy dla publiczności.

s) Zasada ustności – to zasada regulująca przebieg procesu, zgodnie z którą rozprawa odbywa się ustnie.

t) Zasada pisemności – to zasada regulująca przebieg procesu, zgodnie z którą z każdej czynności, mającej istotne znaczenie dla sprawy spisuje się protokół.

u) Zasada kontroli procesu – to zasada regulująca przebieg procesu, która wymaga kontroli instancyjnej decyzji nieprawomocnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top