Szukaj haseł:

Zastępstwo procesowe w postępowaniu przed organami administracji publicznej

Celem zastępstwa procesowego  w postępowaniu przed organami administracji publicznej jest reprezentacja mocodawcy (czyli osoby zlecającej zastępstwo) przy dokonywaniu określonych czynności w postępowaniu administracyjnym. Będący stroną postępowania mocodawca, może zgodnie z art. 32 k. p. a., ustanowić pełnomocnika, chyba że czynności ze względu na ich charakter wymagają jego osobistego działania, co może wynikać z przepisów prawa, postanowienia organu, który prowadzi postępowanie lub z samej natury czynności. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo, to wyrażenie woli mocodawcy, który upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Pełnomocnictwo udzielane jest na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (powinno być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym), lub zostać zgłoszone do protokołu.  Pełnomocnik dołącza oryginalny dokument pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy (jako zawody zaufania publicznego), mogą sami uwierzytelnić podpis na udzielonym im pełnomocnictwie oraz na innych dokumentach wskazujących ich umocowanie. Jeżeli pełnomocnikiem strony jest osoba z najbliższej rodziny lub mieszkający z nią domownik, to w sprawach mniejszej wagi organ może nie żądać pełnomocnictwa. Strona może ustanowić pełnomocnictwo do całej sprawy lub do dokonania określonej czynności.

Zastępstwo procesowe stanowi spore udogodnieniem dla strony, ponieważ zdejmuje z niej ciężar osobistego dokonywania określonych w postępowaniu przed organami administracyjnymi czynności W postępowaniu przed organami administracji publicznej nie ma przymusu adwokacko- radcowskiego. Pojawia się on dopiero na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top