Szukaj haseł:

Zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem powszechnym

Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, realizuje się poprzez działania podjęte przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata), występującego w tym procesie w imieniu zleceniodawcy. Prawnik świadczy swoje usługi w ramach umowy zlecenia. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (możliwe jest działanie na rzecz osoby trzeciej, zgodnie z art. 734 §1 Kodeksu cywilnego).

Jest to zobowiązanie dwustronne, jednak może być to umowa zarówno odpłatna jak i nieodpłatna (jeżeli ani z umowy ani z okoliczności nie wynika obowiązek zapłaty poczytuje się ją jako umowę nieodpłatną). Stosunek umowny wymaga wzajemnego zaufania stron. Uważa się, że powinny one zachować poufność treści umowy oraz ujawniać fakt jej zawarcia tylko w szczególnych przypadkach uzasadniających wyłączenie tej poufności. Adwokat lub radca prawny podejmują się świadczyć kompleksowe usługi, takie jak sporządzanie pism procesowych, np. pozwów, skarg czy apelacji oraz uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach w sądzie.

Jednak sama umowa zlecenia nie daje zleceniobiorcy prawa do reprezentowania, niezbędne jest otrzymanie pełnomocnictwa od mocodawcy. Udzielający pełnomocnictwa składa jednostronne oświadczenie woli, które upoważnia pełnomocnika do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, jeżeli do ważności czynności wymagana jest forma wyższa, to pełnomocnictwo również musi zostać udzielone w formie wyższej, np. aktu notarialnego.

Zaletą udzielenia pełnomocnictwa procesowego jest ułatwienie oraz odciążenie mocodawcy od dochowywania wszystkich wymogów procesu, m.in. śledzenia terminów postępowania.

W sytuacjach gdy ustawa przewiduje przymus adwokacko-radcowski, osoba bez wykształcenia prawniczego zobowiązana jest do ustanowienia zastępstwa procesowego. Adwokat lub radca prawny występuje podczas całego postępowaniu przed Sądem Najwyższym, a także w określonych prawem sytuacjach, przed sądem niższej instancji.

Wraz ze śmiercią zleceniodawcy, jeżeli w umowie nie jest przewidziane inaczej, nie oznacza obligatoryjnego wygaśniecie zlecenia nie wygasa. Jeśli jednak śmierć mocodawcy oznacza jego wygaśnięcie, to przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do zaprzestania prowadzenia czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top