Szukaj haseł:

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy zobowiązane są do ich wydania osobom ubiegającym się o nie ze względu na swój interes prawny, lub jeśli potwierdzenia w tej formie wymaga przepis prawa.

Organy podatkowe wydają je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia przez podmiot zainteresowany kompletnego wniosku. Przed wydaniem, organy mogą przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Organy podatkowe wydają m.in. zaświadczenia o:

  1. niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych, a także o wysokości zaległości podatkowych;
  2. wysokości znanych organowi zobowiązań podatkowych spadkodawcy;
  3. wysokości zobowiązań podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  4. wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej;
  5. wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  6. wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  7. wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych;
  8. wysokości dochodu i obrotu podatnika;
  9. miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe zostały zawarte w Dziale VIIIA Ordynacji podatkowej, w art. 306a – 306n (Dz.U. 2019 poz. 900). Drugim z najważniejszych w tym zakresie aktów prawnych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2015 poz. 2355, ze zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Podlegają one wpisowi do rejestru zaświadczeń. Zgodnie z art. 306c O.p.:

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (Dz.U. 2019 poz. 900).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top