Szukaj haseł:

Zawarcie umowy leasingu

Zawarcie umowy leasingu

Zawarcie umowy leasingu – podlega przepisom Kodeksu cywilnego, choć z analizy przepisów art.709¹ – 709¹⁸ nie wynika wprost, jakie przesłanki są konieczne do jej zawarcia. Posługując się jednak posiłkowo praktyką obrotu gospodarczego, można wyprowadzić, iż do jej zawarcia konieczne jest aby przyszły leasingobiorca dokonał wyboru przedmiotu leasingu oraz osoby leasingodawcy. W jego gestii leży także wybór osoby zbywcy, wytwórcy rzeczy, z której korzystać zamierza w ramach leasingu. Z kolei przyszły leasingodawca bada aspekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia, zdolność kredytową leasingobiorcy. Kolejnym etapem jest ustalenie przez strony warunków umowy, które mogą dotyczyć np. ustalenie terminu jej zawarcia, miejsca, ustalenia warunków płatności a zatem ustalenie treści umowy leasingowej.

Z treści artykułu 709¹ Kodeksu cywilnego wynika, że leasing jest konsensualną czynnością prawną. To oznacza, że zostaje zawarta przez samo zgodne oświadczenie woli stron umowy. Zawarcie umowy leasingu następuje więc, na ogół, po ustaleniu przez strony jej składników przedmiotowo istotnych. Czasem do dokonania tej czynności konieczne jest uzgodnienie wszystkich postanowień umowy. Aby umowa doszła do skutku, nie jest wymagane przekazanie stanowiącej przedmiot leasingu rzeczy leasingobiorcy przez leasingodawcę, gdyż obowiązek ten jest jedynym z elementów treści zawartej umowy. Zgodnie jedynie z art. 709⁴ § 3 K.c.: „Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Zawarcie umowy leasingu może również nastąpić w drodze oferty, na mocy art. 66 i następnych K.c. Wówczas może dojść do sytuacji, gdy pomimo braku porozumienia stron, co do wszystkich postanowień umowy, i tak zostaje ona zawarta.

Zgodnie z art. 709² K.c., umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Forma pisemna została zastrzeżona wyraźnie ad solemnitatem i obejmuje także leasing, którego przedmiotem jest nieruchomość. Leasing nie rodzi zobowiązania do przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego i wywołuje skutki jedynie o charakterze obligacyjnym. Umowy leasingu zawierane są na okres czasu liczony w latach.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top