Szukaj haseł:

Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale IX Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.), zawierająca regulacje służące ocenie z karnoprawnego punktu widzenia stanu, w którym ten sam sprawca popełnia więcej niż jedno przestępstwo w wyniku więcej niż jednego czynu, i pozwalająca na wymierzenie mu z tego tytułu odpowiedniej kary – kary łącznej.

Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu karnego: „Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną”. Podstawą tej kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu (a wyjątkowo także podlegające warunkowemu zawieszeniu wykonania) w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w tym przepisie.

Determinantami orzeczenia kary łącznej są przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara łączna może zostać wymierzona w granicach od najwyższej z kar za poszczególne przestępstwa, do ich sumy, nie wyżej jednak niż 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Chyba, że suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat lub więcej, a co najmniej jedna z kar wynosi nie mniej niż 10 lat, wówczas sąd może orzec łączną karę 25 lat pozbawienia wolności.

Przy łączeniu kar grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Wysokość określonej na nowo stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

Przy łączeniu kar ograniczenia wolności sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar potrącenia wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym a także może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art.72 §1 pkt 2–7a K.k., jak również orzec świadczenie pieniężne.

W przypadku zbiegu przestępstw obarczonych karą pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Jeśli w przypadku zbiegu tak karanych przestępstw, kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności – 2lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

Zgodnie z art. 88 K.k.: „Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną; w wypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec jako karę łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top