Szukaj haseł:

Zdarzenia prawne

Zdarzenia prawne

Zdarzenia prawne – są to takie zdarzenia faktyczne, z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie konkretnego stosunku prawnego. Najbardziej ogólnym podziałem zdarzeń prawnych jest podział na: fakty i działania.

Fakty – to te wszystkie zdarzenia prawne, które nie zależą od woli podmiotu (nie podlegają dalszym podziałom). Działania – to pozostałe zdarzenia prawne, zależne od woli podmiotu, które mogą mieć różną postać. Działania dzieli się na:

a) czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych;

b) inne czyny, czyli grupa zdarzeń prawnych, gdzie nie jest istotne, czy wola osoby działającej skierowana była na wywołanie skutku w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego.

W ramach pierwszej grupy wyróżniamy 3 kategorie:

  1. czynności prawne – to działania, których istotnym elementem jest oświadczenie woli danej osoby, zmierzające do wywołania skutku w postaci zmiany, wygaśnięcia lub powstania stosunku prawnego. W skład czynności prawnych wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli. Mamy wówczas do czynienia z czynnością prawną jednostronną. Częściej jednak mamy do czynienia z oświadczeniami woli większej liczby osób. Są to czynności prawne dwustronne lub wielostronne.
  2. orzeczenia sądowe – są to działania organu sądowego, bądź stwierdzające w oparciu o przepisy prawne istnienie określonego stanu faktycznego. Orzeczenia takie nazywane są deklaratoryjnymi (potwierdzające). Orzeczenia sądowe mogą także w oparciu o postanowienia prawa tworzyć nowy, nieistniejący przed wydaniem orzeczenia, stan faktyczny. Orzeczenia takie nazywane są konstytutywnymi.
  3. akty administracyjne – są wynikami działania organu administracji państwowej, podjętymi w ramach posiadanych przez nie kompetencji, zmierzającymi do wywołania przewidzianych prawem konsekwencji.

Natomiast w ramach II grupy wyróżnia się 2 kategorie:

  1. czyny dozwolone;
  2. czyny niedozwolone.

Czynem dozwolonym jest czyn, którego normy prawne nie zabraniają, ale jednocześnie z jego dokonaniem wiążą określone skutki prawne. Jako zdarzenie prawne, czyn dozwolony rozumiany musi być węziej niż każdy czyn dopuszczony przez prawo, albowiem musi to być czyn, który skutkuje powstaniem stosunku prawnego lub powoduje jego wygaśnięcie lub zmianę. Czynem niedozwolonym jest natomiast każdy czyn, który jest zabroniony przez prawo.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top