Szukaj haseł:

Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym

 to określona w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) zdolność do występowania w postepowaniu cywilnym jako strona (zdolność sądowa) i/lub zdolność do podejmowania czynności procesowych w tym postępowaniu (zdolność procesowa).

Przepis K.p.c. stanowią, że zdolność sądową ma każda osoba fizyczna i prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Natomiast zdolność procesowa przysługuje tylko tym osobom fizycznym, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jeśli osoba fizyczna posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, to może ona podejmować czynności procesowe w postępowaniu cywilnym w takim zakresie, w jakim zdolność ta nie jest ograniczona. W braku zdolności procesowej, osoba fizyczna może podejmować czynności procesowe za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego. Wskazane wyżej osoby prawne i jednostki organizacyjne podejmują czynności procesowe w postepowaniu cywilnym za pośrednictwem swoich organów lub uprawnionych do działania w ich imieniu osób. Uprawnioną do podejmowania czynności procesowych za inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne, osoby z udziałem Skarbu Państwa i osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych, jest Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratoria Generalna podejmuje również czynności procesowe, w określonym ustawą zakresie, za Skarb Państwa, za który z reguły czynności te podejmuje organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej i organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej podejmujący czynności procesowe za Skarb Państwa, zobowiązane są wykazać swoje umocowanie do podejmowania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przy pierwszej czynności procesowej. Chyba, że stwierdzenie tego umocowania przez sąd jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, oraz gdy czynność podejmowana jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a taka droga jest jedyną wskazaną przez przepis szczególny.

Dla strony niemającej zdolności procesowej, lub w sytuacjach uniemożliwiających reprezentowanie osoby prawnej, sąd, na wniosek drugiej strony, ustanawia kuratora.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top