Szukaj haseł:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym tych jednostek obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.):

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu: zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz korekty błędów;

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach: 1: Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu: 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu, 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu: 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu, 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu: 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, 6. Wynik netto;

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu;

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top